Algemene bepalingen Ski & Snowboardclub de Schans

Als u te gast bent bij onze vereniging gaan wij er vanuit dat u zich aan onze regels, afspraken en voorwaarden houdt. Deze zijn te vinden in dit document, onze statuten en het huishoudelijk reglement.

Artikel 1. BEGRIPSBEPALINGEN.

In deze algemene bepalingen wordt verstaan onder:

 • Bestuur. Het bestuur van Ski & Snowboardclub de Schans. Zie verder de statuten.
 • Leden. Zij die een geldig lidmaatschap van Ski & Snowboardclub de Schans hebben. Zie verder statuten en huishoudelijk reglement.
 • Cursisten. Zij die deelnemen of zich hebben opgegeven voor les(-sen) bij de skischool van Ski & Snowboardclub de Schans.
 • Hoofd skischool. Degene die door het bestuur is aangesteld en die verantwoordelijk is voor de skischool.
 • Leiding skischool. De leiding van de skischool bestaat uit het hoofd skischool, de bestuursverantwoordelijke welke verantwoordelijk is voor de skischool en/of andere door het bestuur of hoofd skischool aangewezen personen.
 • Niveaus. Er wordt uitgegaan van diverse niveaus bij het skiën en snowboarden. De leiding van de skischool stelt de niveaus vast voor skiën en snowboarden. Uitgegaan wordt van 9 niveaus bij het skiën en 5 niveaus bij het snowboarden.
 • Skischool. Alle personen die door het bestuur zijn aangesteld en welke belast zijn met het plannen, geven en het verzorgen van ski en snowboardlessen.
 • Skileraar/skilerares/snowboardleraar/snowboardlerares. Personen die door het bestuur zijn aangesteld om ski- en snowboardlessen te geven bij Ski & Snowboardclub de Schans.
 • Ski- en snowboardlessen. Elke vorm van het geven van instructie en aanwijzingen die betrekking hebben tot de ski- en snowboardsport.
 • Skiteam/snowboardteam. De selectieteams van Ski & Snowboardclub de Schans, bedoeld voor vergevorderde skiërs en snowboarders.
 • Website: Ski & Snowboardclub de Schans maakt gebruik van een website. www.deschans.nl .

Artikel 2. ALGEMEEN

 • Deze algemene bepalingen en de daarop berustende maatregelen zijn vastgesteld door het bestuur.
 • Enkel het bestuur, is gerechtigd dan wel bevoegd tot het doorvoeren van: toevoegingen, verwijderingen en wijzigingen in deze algemene bepalingen.
 • Iedereen die de vereniging bezoekt, is verplicht om zich te houden aan deze algemene bepalingen.
 • Bezoekers en gebruikers van het complex dienen zich zodanig te gedragen dat zij een bijdrage leveren aan de goede sfeer en de goede naam van de vereniging.
 • Het bestuur of door het bestuur aangestelde personen zijn belast met het toezicht en de handhaving van deze algemene bepalingen. Bij niet naleving kan de toegang tot de accommodatie worden ontzegd of geweigerd.
 • Het bestuur is gerechtigd tot het op leggen van eventuele sancties en beperkingen bij het overtreden van een van de algemene bepalingen.
 • Het bestuur is gerechtigd om aan vrijstelling te verlenen van bepalingen uit deze algemene bepalingen

Artikel 3. Het LIDMAATSCHAP

 • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal één verenigingsjaar.
 • Indien niet tijdig wordt opgezegd (voor 1 april) wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met één verenigingsjaar.
 • Betaling van het lidmaatschap dient voor 31 juli te gebeuren en kan voor bestaande leden via overboeking op ons IBAN nummer NL41 RABO 0151 979 499
 • Nieuwe leden kunnen contant of met pin aan de infobalie betalen bij het aangaan van het lidmaatschap.
 • Indien het lidmaatschapsgeld voor 31 juli niet is voldaan zal er een aanmaning met €10,00 administratie kosten worden verstuurd.
 • Bij herhaaldelijk niet tijdig betalen kan tot ontzetting van het lidmaatschap leiden.
 • Bij nieuwe leden geldt dat jeugdleden, leden zijn die de leeftijd van 16 nog niet hebben bereikt bij het aangaan van het lidmaatschap.
 • Voor bestaande leden geldt de peildatum van 1 mei. Leden die op deze datum de leeftijd van 16 nog niet hebben bereikt zijn jeugdleden.
 • Opzeggingen kunnen geschieden schriftelijk (via postbus 332, 5400 AH Uden) of via email (bestuur@deschans.nl).
 • Opzeggingen dienen uiterlijk vier weken voor het einde van het verenigingsjaar zijnde 31 maart  binnen te zijn onder vermelding van Pasnummer en/of lidnummer, naam en woonplaats.
 • Lidmaatschapspassen zijn niet overdraagbaar, bij overtreding kan  het bestuur besluiten de pas in te nemen. Recht op restitutie van het  lidmaatschapsgeld is hierbij dan niet van toepassing.
 • Het bestuur kan namens de vereniging uiterlijk 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar zijnde 31 maart schriftelijk het lidmaatschap opzeggen, indien redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden verwacht dat het lidmaatschap voortgezet wordt.
 • Lidmaatschap eindigt door ontzetting uit het lidmaatschap, indien een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt. De procedure van ontzetting is geregeld in artikel 6 van de statuten.

Artikel 4. SKI- EN SNOWBOARDLESSEN.

 • Lesgeven is alleen toegestaan door ski- en snowboardleraren die zijn aangesteld door het bestuur van de Schans en voor lessen die door de leiding van de skischool zijn gepland.
 • Alle ski- en snowboardlessen worden gepland door de leiding van de skischool. De leiding van de skischool is bevoegd om cursisten in een andere groep te plaatsen indien het niveau hiertoe aanleiding geeft.
 • Kinderen mogen deelnemen aan skilessen als ze 4 jaar zijn of in de desbetreffende cursus 4 jaar worden. Tenzij ze elders niveau 4 hebben bereikt, zelfstandig met de lift kunnen en gecontroleerd bochten naar beneden kunnen skiën. Dit is ter beoordeling aan de leiding van de skischool.
 • Kinderen mogen deelnemen aan snowboardlessen als ze 8 jaar zijn of in de desbetreffende cursus 8 jaar worden.
 • Vergevorderde skiërs/snowboarders kunnen een overstap maken naar het skiteam/snowboardteam. De leiding van de skischool behoudt zich het recht om te bepalen welke personen er toe gelaten worden tot het skiteam/snowboardteam.
 • Een les duurt 50 minuten.
 • Leden van Ski & Snowboardclub de Schans kunnen groepscursussen boeken.
 • Een groepscursus bestaat uit meerdere lessen.
 • Het maximaal aantal personen wat deel kan nemen aan groepscursussen bedraagt 8 personen.
 • Leden en niet leden kunnen privélessen boeken.
 • Het maximaal aantal personen in een privéles bedraagt 4 personen.
 • Wanneer een cursist binnen 24 uur voor aanvang van een privéles de privéles afzegt zal de les volledig in rekening worden gebracht.
 • De leiding van de skischool behoud zich het recht voor om, indien zij dit nodig achten af te wijken van het bepaalde in artikel 4.6, 4.8, 4.9 en 4.11.
 • Het minimum aantal personen in een groepsles bedraagt 5 personen.
 • Cursisten worden per niveau en leeftijdscategorie ingedeeld.
 • Cursisten worden in de gelegenheid gesteld om een voorkeurstijd aan te geven. Hiermee wordt tevens bedoeld dat cursisten in de gelegenheid worden gesteld om een tijd aan te geven die samenvalt met een andere cursist.
 • Het bestuur en de leiding van de skischool ziet er op toe dat deze voorkeuren zo veel mogelijk worden nagestreefd. Er kunnen echter geen rechten worden ontleend aan deze voorkeuren.
 • Alle lessen dienen voor aanvang van de eerste les betaald te zijn. Het bestuur en de leiding van de skischool zijn bevoegd om cursisten die niet betaald hebben de toegang tot de lessen te weigeren.
 • Tijdens de lessen is het dragen van een helm verplicht voor kinderen tot en met 12 jaar.
 • Tijdens de lessen is het dragen van handschoenen verplicht.
 • De ski- en/of snowboardleraar is bevoegd om de cursisten die zich niet aan de algemene bepalingen houden de toegang tot de lessen te ontzeggen. In voorkomende situaties maakt de leraar hiervan meteen melding bij de leiding van de skischool
 • Lessen gaan bij alle weersomstandigheden door, behalve bij onweer of extreem slechte weersomstandigheden.
 • Het bestuur en de leiding van de skischool zijn bevoegd om te beslissen dat lessen worden afgelast of onderbroken.
 • Lessen die uitvallen op initiatief van de Ski & Snowboardclub de Schans kunnen worden ingehaald op een nader overeen te komen tijdstip
 • Gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald of verzet worden.
 • Restitutie van lesgelden is niet mogelijk, behoudens op medische indicatie als er daardoor 3 lessen of meer gemist worden.
 • Een verzoek tot restitutie van lesgelden dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur. Aanvraagformulieren zijn bij de balie verkrijgbaar.

Artikel 6. DE ACCOMMODATIE

 • De actuele openingstijden worden vastgesteld door het bestuur en zijn te vinden op de website www.deschans.nl.
 • Fietsen en brommers worden gestald in de daarvoor bestemde stalling. Het parkeren van auto’s en andere voertuigen is toegestaan op de daartoe aangewezen parkeervoorziening.
 • Ski & Snowboardclub de Schans kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer een voertuig wordt vernield, onklaar gemaakt, beschadigd of wordt weggenomen.
 • Het bestuur behoudt zich het recht om eventueel verkeerd geparkeerde voertuigen die de toegang belemmeren of die gevaar of hinder in welke vorm dan ook veroorzaken, te verwijderen.
 • Medewerkers van Ski & Snowboardclub de Schans hebben wanneer dit nodig is voor het uitvoeren van hun taak, ontheffing van het bepaalde in dit artikel. Medewerkers dienen hun voertuig ten onverwijld na het uitvoeren van hun taak te verplaatsen.
 • Honden mogen het terrein van Ski & Snowboardclub de Schans alleen aangelijnd betreden.
 • Honden zijn niet toegestaan op de baan, in de toiletruimtes, in de keuken en achter de bar.
 • Wanneer een hond zijn behoeften doet op het terrein van Ski & Snowboardclub De Schans dan is de begeleider van deze hond verplicht om dit op te ruimen.
 • Hulphonden en blindengeleide honden hebben vrijstelling op de verboden genoemd in artikel 6.7.

Artikel 7. SKIBAAN, FUNPARK EN LANGLAUFBAAN

 • Iedereen dient voor het betreden van de skibaan, het funpark en de langlaufbaan in het bezit te zijn van een geldige pas.
 • De kinderbaan is alleen toegankelijk met een door het bestuur aangestelde leraar.
 • Het betreden van de skibaan, het funpark en de langlaufbaan geschiedt op eigen risico. Ski & Snowboardclub de Schans aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard of omvang ook.
 • Met uitzondering van bevoegde personen aangewezen door het bestuur mag de skibaan, het funpark en langlaufbaan alleen met ski- snowboard- of langlaufmateriaal betreden worden voor het beoefenen van de sport.
 • Vrij skiën of snowboarden is alleen toegestaan voor licht gevorderden en gevorderden op de daardoor aangewezen pistes. U moet zelfstandig met de lift kunnen, en gecontroleerd naar beneden kunnen skiën/boarden. Is dit niet het geval en vormt u een gevaar voor uzelf en/of voor anderen, kan te allen tijde de toegang tot de baan of het funpark worden geweigerd.
 • Internationale piste-verkeersregels gelden ook op de skibaan:
 • U dient rekening te houden met anderen. Breng anderen niet in gevaar.
 • Pas uw snelheid en stijl aan, afhankelijk van eigen capaciteit en toestand piste en het weer.
 • Kies een veilig spoor en als u iemand van achter nadert, mag u deze niet hinderen of in gevaar brengen.
 • Inhalen mag aan alle kanten, mits u een zodanige afstand in acht neemt, dat de ingehaalde in geen van zijn bewegingen wordt belemmerd.
 • Kijk uit bij oversteken en invoegen.
 • Houdt nauwe passages, zoals de lift-uitstap vrij en belemmer anderen niet door onnodig op de piste te blijven staan of liggen.
 • Bij ongevallen is iedereen verplicht hulp te bieden.
 • Op de skibaan is het dragen van handschoenen verplicht. Verder wordt het dragen van een lange broek en trui/jas/t-shirt met lange mouwen aangeraden.
 • Kinderen tot en met 12 jaar zijn verplicht om een helm te dragen. Voor iedere andere gebruiker wordt het dragen van een helm aangeraden. In het funpark is het dragen van een helm verplicht.
 • Het is verboden om halverwege de lift in te stappen. Het instappen, geschiedt alleen onder aan de lift op de daarvoor aangegeven plaats.
 • De haken in de lift zijn bedoeld voor 1 persoon.
 • De regels in artikel 7.9 en 7.10 gelden niet voor leraren indien het voor de les noodzakelijk is om hiervan af te wijken.
 • Op verzoek van een ski- of snowboardleraar dient voorrang gegeven te worden aan lesgroepen bij de lift.
 • Bij het constateren van gebreken of onregelmatigheden wordt verzocht dit bij de infobalie te melden. Voor het funpark is een extra reglement van toepassing dat bij de ingang van het park hangt.
 • Het funpark is alleen toegankelijk voor geoefende skiërs en boarders.
 • In het funpark wordt het dragen van “body-protection” aangeraden.
 • Het gebruik van ski- en snowboardmateriaal van de vereniging voor tricks (jumps, grinds, enz.) is niet toegestaan.
 • De omgeving rondom de schansen moet te allen tijde vrij zijn van personen of spullen.
 • Ski- en Snowboardclub de Schans is niet aansprakelijk voor persoonlijke en/of materiële schade
 • Bij het niet opvolgen van dit reglement wordt toegang tot het funpark ontzegd.

Artikel 8. SKI- SNOWBOARD- EN LANGLAUFMATERIAAL

 • Materiaal is alleen verkrijgbaar op vertoon van een geldig lidmaatschaps- les- of vrij skiënpas.
 • Materiaal dient na gebruik te worden teruggebracht bij de materiaalbalie.
 • Schoenen dienen op maat en gesloten te worden teruggezet.
 • Stokken dienen terug worden gezet in de stokkenbak
 • Bezoekers en gebruikers dienen zorgvuldig met eigendommen van Ski & Snowboardclub de Schans om te gaan. Het is niet toegestaan met ski’s of snowboards van de vereniging te springen.

Deze Algemene bepalingen zijn vastgesteld door het bestuur van Ski & Snowboardclub de Schans dd. 18 oktober 2011.